سه‌شنبه, 29 اسفند 1396

مشخصات عمومی
کد: 12/91/مناقصه نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: خرید لوله پلی اتیلن تک جداره وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

 

آگهی فراخوان مناقصه شماره ( 12/91/م) ( یک مرحله ای ) (نوبت اول)

خرید لوله های پلی اتیلن آب  

 

شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل در نظر دارد به استناد آیین نامه های اجرائی قانون برگزاری مناقصات ،لوله های پلی اتیلن تک جداره   برای شهر  اردبیل را  از طریق فراخوان مناقصه از مناقصه گران واجد شرایط خریداری نماید .

اـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل .  اردبیل : میدان بسیج جنب هتل دریا تلفن:04517717101

2ـ نام و نشانی دستگاه نظارت : شرکت بازرسی خدمات مدیریت صنایع

3ـ موضوع مناقصه: خرید لوله های پلی اتیلن تک جداره 

4ـ محل تحویل کالا : انبار شهر اردبیل

5ـ مدت تحویل کالا  : یک ماه

6ـ اعتبار این طرح از منابع داخلی شرکت می باشد.

7-تاریخ مهلت مبلغ و محل دریافت اسناد : واجدین شرایط میتوانند در ساعتهای اداری از تاریخ درج آگهی به مدت10روز نسبت به دریافت اسناد از  www.abfa-ardabil.co.ir    اقدام نمایند. 

8ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 60میلیون  ریال با اعتبار 3 ماه بصورت ضمانت نامه بانکی یا وجه واریز به حساب شماره 1329078384بانک تجارت شعبه میدان بسیج اردبیل می باشد.

9ـ تاریخ مهلت و محل  تحویل اسناد : مناقصه گران پس  از  دریافت و مطالعه اسناد حداکثر تا آخر وقت اداری 04/04/91 اسناد مربوطه را تکمیل ودر پاکت های لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل تحویل ورسید دریافت دارند. پیشنهادهای واصله در ساعت 11  مورخ  05/04/91  در کمیسیون  مناقصه  بازگشایی  خواهد  شد.  ضمنا" هزینه  درج آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد.

10ـ جهت بازبینی آگهی به آدرس :  Http://iets.mporg.ir  و .co.ir www.abfa-ardabil     وhttp://tender.nww.co.ir    http://tender.bazresi.ir , مراجعه فرمایند . /. ا/ف22/10                                           

                                                                        

                                                        شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

 

 رونوشت:                                                                                                                                  

-معاونت مهندسی و توسعه شرکت جهت اطلاع و حضور در جلسه مناقصه فوق

-معاونت مالی و پشتیبانی شرکت جهت اطلاع و حضور در جلسه مناقصه فوق

-امور بازرگانی شرکت جهت اطلاع و حضور در جلسه مناقصه فوق

-مدیر حراست و امور محرمانه جهت اطلاع و حضور در جلسه مناقصه فوق

-روابط عمومی شرکت جهت اطلاع و اقدام برای درج آگهی مناقصه در روزنامه های کثیر الانتشار کشوری

-  امور قراردادهای شرکت جهت اطلاع و حضور در جلسه مناقصه فوق و ثبت آگهی  ها در پایگاه های اطلاع رسانی

-دبیرخانه شرکت جهت اطلاع و هماهنگی های لازم در موعد مقرر.

 

                                                                                                  

 

 

 

« شرایط مناقصه عمومی شماره 12/91/م»

 

ضمن تقدیر و تشکر از توجه آن مرکز به مناقصه این شرکت شرایط مد نظربه شرح ذیل به اطلاع میرساند :

الف ) مورد مناقصه : خرید لوله پلی اتیلن آب (تک جداره ) 90.110.160 م م با فشار کار 10 اتمسفر و  PE80  

 برای اردبیل

ب ) نظارت و بازرسی موضوع مناقصه توسط شرکت بازرسی خدمات مدیریت صنایع  انجام خواهد شد .

ج) میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 60 میلیون ریال می باشد که می بایست به حساب  شماره   1329078384نزد بانک تجارت شعبه تجارت اردبیل به صورت فیش بانکی یا ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما واریز و اصل آن در پاکت (الف) میبایست ارسال گردد.( چک تضمین شده بانکی ـ چک بین بانکی و سایر ... مردود خواهد شد .)

د) اسناد مناقصه شامل : شرایط مناقصه ـ مشخصات واقلام پیوستی ـ تصویراساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه وثبت شرکت ها گواهینامه  استاندارد  ملی ایران –تصویر پروانه کارو درصورت تامین کالا ارائه نمایندگی رسمی از کارخانه سازنده و شناسه ملی
هـ ) شرکت کنندگان می بایست تا آخر وقت اداری مورخ 04/04/91 پیشنهادهای خود را به دبیرخانه این شرکت تحویل داده و رسید دریافت دارند .

و) جلسه مناقصه ساعت 11 مورخ 05/04/ 91  برگزار خواهد شد و حضور نمایندگان معرفی شده شرکتها  بلامانع   می باشد .

ز) پیشنهادات حاوی پاکات که باید با مهر و امضاهای مجاز تحویل داده شوند (پاکت لفاف لاک و مهر شده) عبارتند از :

پاکت الف : سپرده شرکت درمناقصه طبق بند ج شرایط مناقصه (در پاکت لاک و مهر شده).

پاکت ب : اسناد مناقصه طبق بند «د» شرایط مناقصه (در پاکت لاک و مهر شده ).

پاکت ج : قیمت پیشنهادی فروشنده ( در پاکت لاک و مهر شده )

ح) سپرده برنده مناقصه درصورت عدول از انجام تعهدات به نفع شرکت ضبط خواهد گردید و نفر دوم در صورت احراز شرایط به عنوان برنده شناخته خواهد گردید .

ط) کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است  .

ی ) هزینه حمل تا انبار شهر اردبیل و مالیات  و سایر هزینه های جانبی از جمله هزینه آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد .

ک) برنده مناقصه موظف است ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و واریز هزینه درج آگهی ها و مبادله قرارداد اقدام نماید .

با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست درپایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کدکاربری دریافت و همراه پاکات پیشنهادی خود تحویل نمائید: آ8/4

 http://iets.mporg.ir    .,www.abfa-ardabil.co.ir  وwww.tender.nww.co.ir     

با عنایت به بخشنامه شماره 33516/90/200 مورخ 23/12/90 معاوت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی برای انجام هرگونه معاملات الزامی می باشد : (آدرس www.ilenc.ir )

 

       مهر و امضاهای مجاز                                                                    عبدالحسین حسن زاده  

شرکت پیشنهاد دهنده قیمت                                                         رییس هیأت مدیره و مدیرعامل

                                                                                              شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

 

 

فهرست اقلام مناقصه شماره 12/91/م

ردیف

نام و مشخصات کالا

تعداد یا مقدار

واحد

قیمت واحد بریال

قیمت کل بریال

1

لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر 90

500 متر

 

 

 

2

لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر 110

5000 متر

 

 

 

3

لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر 160

2000 متر

 

 

 

قیمت پیشنهادی به عدد و حروف

 

 

 

 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 13/03/1391 مهلت دریافت اسناد: 31/03/1391
مهلت تحويل پیشنهادات: 04/04/1391 تاريخ بررسی پیشنهادات: 05/04/1391
تاریخ انقضاء: 12/10/1428
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ